Spotkanie z potencjalnymi uczestnikami przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”

SAD teren po wycince drzew W poniedziałek 25 marca br. w miejscu planowanej inwestycji odbyło się spotkanie Inwestora z potencjalnymi wykonawcami – firmami zainteresowanymi wzięciem udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”. Uczestniczyło w nim około 20 firm, a jego celem było przede wszystkim umożliwienie obejrzenia terenu inwestycji po zakończeniu wycinki drzew. Spotkanie miało charakter dobrowolny, w jego trakcie była możliwość zadawania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Urzędu, niemniej jednak, ze względu na to, iż była to wizja lokalna, poproszono o przesłanie ich treści drogą elektroniczną. Tak jak w przypadku wcześniejszych pytań, zostaną one zamieszone wraz z odpowiedziami na „Platformie e-usług”, w miejscu gdzie znajduje się cała dokumentacja przetargowa.

Informacja na temat ewentualnego wzrostu kosztu realizacji inwestycji pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z licznymi pytaniami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, iż program wieloletni pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zakłada koszt inwestycji na poziomie 880 mln złotych.

Kwota, do jakiej mógłby ewentualnie wzrosnąć koszt budowy kanału, podana w ostatnich dniach mediom przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych (1,2-1,3 mld),  wynikała z wieloletniego doświadczenia przy prowadzeniu postępowań przetargowych w zakresie budowli hydrotechnicznych i była wyłącznie szacunkowa. Może ona nie odzwierciedlać ostatecznej wartości inwestycji.

W związku z tym, że szacunki wykonane były kilka lat temu oraz uwzględniając wzrost cen materiałów i sytuację na rynku nie jest wykluczone, że założona kwota ostatecznie ulegnie zmianie. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż do czasu otwarcia ofert w pierwszej części przetargu – planowane jest ono na chwilę obecną na połowę kwietnia br., mogą to być wyłącznie szacunki. Brak jest dokładnych wyliczeń, co do możliwego wzrostu kosztów budowy kanału. Przy ostatnich dużych przetargach odnotowaliśmy wzrost cen ofert w stosunku do kosztorysów inwestorskich w różnym stopniu.

Stępka pod drugą jednostkę wielozadaniową

SAD druga stępka pierwszy rząd

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak sobie zażyczyliśmy i jak przewiduje kontrakt – mówił na uroczystości położenia stępki pod drugą jednostkę wielozadaniową, Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. oznakowania nawigacyjnego. Uroczystość odbyła się w czwartek, 7 marca br., w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Dwa bliźniacze statki są budowane przez tę stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Stępkę pod pierwszą jednostkę, która jest aktualnie w fazie składania i montażu kadłuba, położono 29 października ubiegłego roku. Dwa nowoczesne statki zastąpią ponad 35-letnie stawiacze pław: szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”.

Czytaj dalej

”KONSTELACJA” – nowa jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konstelacja w Gdyni W sobotę,  23 lutego 2019 roku specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka jest obecnie w trakcie prób i prac zdawczo-odbiorczych. Została zbudowana w stoczni Työvene OY w Finlandii, w ramach projektu ”Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”, realizowanego ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych –  link do informacji dot. projektu.

Czytaj dalej

Święto BHMW i podpisanie porozumień o współpracy

W niezwykłej oprawie, związanej z uroczystością 99-lecia utworzenia Biura Hydrograficznego Marynarki Wojenne i zorganizowanej z tej okazji konferencji w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,  19 lutego br. miało miejsce podpisanie porozumień o współpracy w 2019 roku pomiędzy szefem BHMW a dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie, Gdyni i Słupsku, a także pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: szef BHMW, komandor Andrzej Kowalski, komendant MOSG, płk SG Andrzej Prokopski, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Włodzimierz Kotuniak.

Czytaj dalej

Wojewoda Pomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W piątek, 15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni –  inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (tzw. specustawa)- otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji  w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Dokument obejmuje część inwestycji znajdującą się na terenie województwa pomorskiego (kanał, wyspa i część toru podejściowego na Zalewie Wiślanym).

W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. specustawy,  tego samego dnia z  Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Elbląg  podpisano porozumienie  obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Do działań przystąpiono niezwłocznie. Należy podkreślić, iż nadal są to prace przygotowawcze. Rozpoczęcie głównych prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.

Prace z użyciem specjalistycznych maszyn będą kontynuowane przez kolejne dni.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia  zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, obszar prac został wygrodzony. Obowiązuje tam całkowity zakaz wstępu!

Link do informacji nt. zakazu wstępu do lasu

Link do wizualizacji drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

„Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”

logo NOSTRIMARIS

Prawie 1500 ton stali zostanie użyte do zbudowania nowych statków wielozadaniowych, które powstają dla Urzędów Morskich w Szczecinie i w Gdyni, w gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Obecnie trwają prace związane ze spawaniem i łączeniem ze sobą poszczególnych sekcji kadłuba pierwszej jednostki, a także kończy się cięcie blach na drugą jednostkę. W kwietniu nastąpi odbiór silników, natomiast wodowanie pierwszego kadłuba jest przewidziane na koniec czerwca lub początek lipca. Kolejnym etapem będzie montowanie nadbudówki oraz prace wykończeniowe i wyposażeniowe. Położenie stępki pod drugą jednostkę jest zaplanowane na początek marca.

Dla przypomnienia:

Czytaj dalej

Klif Orłowski w Gdyni – wygrodzenie plaży i tablice ostrzegawcze

Klif Orłowski nawis Urząd Morski w Gdyni informuje, że w Gdyni Orłowie, w rejonie Klifu Orłowskiego występują nawisy, spękania ziemi oraz wystają korzenie drzew rosnących na koronie klifu. Obecne warunki atmosferyczne wskazują na to, że w najbliższym czasie może dojść do obsunięcia mas ziemnych, jak i też drzew. Taka sytuacja  może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego – teren ten jest miejscem intensywnie odwiedzanym przez mieszkańców i turystów przez cały rok.

Wobec powyższego w czwartek, 7.02.2019 r. Obwód Ochrony Wybrzeża w Sobieszewie – jednostka Urzędu Morskiego w Gdyni, podejmie działania prewencyjne w postaci wygrodzenia plaży ogrodzeniem z żerdzi  i ustawienia tablic ostrzegawczych o następującej treści:

UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO – NIE WCHODZIĆ- Urząd Morski w Gdyni” oraz „NADBRZEŻNY PAS TECHNICZNY- CHODZENIE PO ZBOCZACH  KLIFU ZABRONIONE- OSUWISKA GROŻĄ WYPADKIEM- Urząd Morski w Gdyni”.

Czytaj dalej

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”

Podpisanie umów na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” 1W dniu dzisiejszym, 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni podpisano dwie umowy  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”:

 

 

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 4 200 m na kwotę  90 179 866,95  zł brutto oraz

– na roboty budowlane w zakresie modernizacji toru wodnego do  Portu Północnego w Gdańsku na długości 2 220 m na kwotę 51 368 844,24 zł brutto.

Czytaj dalej